Yukeo (@Yukeo)

Rang # 2552

Vienna

RLCS Season 9 EU Champion 🇦🇹 🇧🇷 Business: yukeo@clovertalent.gg